Niewęgłowski Adrian, Udostępnianie programów telewizyjnych w pokojach hotelowych a sytuacja prawna nadawców. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie hotelu Edelweiss oraz wybranego orzecznictwa sądów państw członkowskich UE

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/1/88-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnianie programów telewizyjnych w pokojach hotelowych a sytuacja prawna nadawców. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie hotelu Edelweiss oraz wybranego orzecznictwa sądów państw członkowskich UE

Zabrzmi to jak truizm, jednak prawo autorskie od dawna jest dziedziną, która ma w polu widzenia rożne technologie i urządzenia umożliwiające percepcję dóbr niematerialnych. Status niektórych z nich nie budzi wątpliwości. Charakter innych jest niekiedy przyczyną kontrowersji. Można zaryzykować twierdzenie, że od pewnego czasu zaskakującym źródłem tych ostatnich jest tak, wydawałoby się, znane powszechnie urządzenie jak odbiornik telewizyjny w pokoju hotelowym. W tym stanie rzeczy inspiracją do dalszych rozważań jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej TS – w sprawie hotelu Edelweiss . Stwierdzono w nim, że: „Artykuł 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych nie stanowi udostępniania dokonywanego w miejscu dostępnym publicznie za opłatą” . Ten wyrok w praktyce stał się punktem odniesienia rozmaitych poglądów. To skłoniło autora do poświęcenia mu odrębnej uwagi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX