Drajewicz Dariusz, Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/5/99-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Streszczenie

Artykuł przedstawia zmiany, jakie wprowadza w zakresie dotyczącym tymczasowego aresztowania ustawa z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca kodeks postępowania karnego, która została następnie znowelizowana ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. Nowela wzmacnia pozycję oskarżonego, w tym jego prawo do obrony formalnej, oraz wprowadza zasadę jawności dowodów, które mają stanowić podstawę zastosowania tymczasowego aresztowania. Ustawodawca doprecyzowuje wymogi uzasadnienia wniosku o zastosowanie tego środka i uzasadnienia postanowienia w tym przedmiocie. Nowela ustanawia zasadę adekwatności stosowania środków zapobiegawczych i wprowadza inne zmiany, które mają na celu ograniczenie stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX