Galiński Paweł, Taksonomiczna ocena zdolności gmin do finansowania inwestycji

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/6/26-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Taksonomiczna ocena zdolności gmin do finansowania inwestycji

W artykule scharakteryzowano czynniki wpływające na zdolność gmin do finansowania inwestycji. Przedstawiono zakres tych czynników na tle źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych. Wskazano na różnorodność ich klasyfikowania oraz omówiono główne determinanty aktywności gmin w tym zakresie. Następnie zanalizowano wskaźniki finansowe, które charakteryzowały możliwości finansowania inwestycji w poszczególnych typach gmin, tj. w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, w latach 2006–2012. Na podstawie kształtowania się tych wskaźników dokonano taksonomicznej oceny badanej problematyki. Wskazano na zróżnicowanie tych zdolności pomiędzy poszczególnymi typami analizowanych jednostek oraz jego zmienność w czasie. W konsekwencji omówiono związki pomiędzy sytuacją budżetową gmin w Polsce a ich możliwościami w zakresie finansowania inwestycji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX