Kopeć Marcin, Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę – dopuszczalny zakres badania zdarzeń cywilnoprawnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/1-2/153-161
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę – dopuszczalny zakres badania zdarzeń cywilnoprawnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego

W artykule została omówiona instytucja stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Ze względu na uregulowanie szczególnych podstaw wygaszenia tej decyzji administracyjnej w ustawie – Prawo budowlane, należało tę instytucję omówić na tle zbiegu z podstawami ogólnymi wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pierwsza i wprowadzająca część artykułu została poświęcona ogólnym (bez ograniczenia do decyzji wydawanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane) zasadom stwierdzania wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. przez pryzmat ustaleń orzecznictwa i najnowszych badań naukowych poświęconych tej instytucji, kładących nacisk na szersze, niż to miało miejsce dotychczas, zastosowanie jej w praktyce.

W części drugiej omówiono podstawę szczególną wynikającą z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w szczególności przedstawiając zakres zastosowania tej normy prawnej w odniesieniu do zróżnicowanych pozwoleń wydawanych na podstawie tej ustawy.

Część trzecia, a zarazem zasadnicza, dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę w przypadku utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ze względu na obserwowany wzrost praktycznego zastosowania tej instytucji zasadniczym punktem odniesienia uczyniono w tym wypadku orzecznictwo sądowe, podejmując równocześnie próbę jego usystematyzowania i wskazania ogólnych, teoretyczno-prawnych wniosków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX