Gajewski Sebastian, Struktura zadaniowo-kompetencyjna dzielnic metropolii stołecznej na przykładzie m.st. Warszawy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/5/62-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Struktura zadaniowo-kompetencyjna dzielnic metropolii stołecznej na przykładzie m.st. Warszawy

1.Pojęcie zadań i kompetencji

W literaturze prawnosamorządowej zadania zazwyczaj definiuje się jako główne cele, które ma osiągnąć w swej działalności samorząd, oraz kierunki działania, jakim ma ją podporządkować . Pojęciu temu można zatem przypisać trzy cechy. Po pierwsze – ogólność, ponieważ normy zadaniowe nie wskazują konkretnych środków prawnych, jakimi może posłużyć się organ . Po drugie – niewładczość, ponieważ samo przypisanie przez prawo określonego zadania organowi nie upoważnia go do podejmowania jakichkolwiek działań rozstrzygających jednostronnie o pozycji jednostki . Po trzecie wreszcie – samoistność, ponieważ funkcją normy zadaniowej jest określenie podstawowego zakresu spraw, którymi organ w swojej działalności się zajmuje . A zatem to właśnie zadania uszczegółowiane są przez przepisy kompetencyjne, a nie odwrotnie. Na gruncie ustaw samorządowych pojęcie zadania bywa zastępowane określeniem „sprawa”, które ma tożsame znaczenie . Natomiast wyliczenie zadań przypisanych danemu organowi określa się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX