Goettel Mieczysław, Stosunki quasi-rodzinne w konstrukcji grup podatkowych w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/8/30-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosunki quasi-rodzinne w konstrukcji grup podatkowych w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn

1. Obecność stosunków rodzinnych (rodzinnoprawnych) w treści podatkowych regulacji prawnych jest dość powszechnym zjawiskiem, przy czym u jego podstaw tkwią zróżnicowane racje. Najczęściej ustawodawca kieruje się przekonaniem, że przesunięcia majątkowe w obrębie tychże stosunków powinny bądź pozostawać poza zakresem obowiązku podatkowego, bądź – jeżeli są tym obowiązkiem objęte – korzystać z preferencji (zwolnień oraz ulg podatkowych czy też udogodnień w innej postaci), umożliwiających redukcję, a nawet eliminację obciążenia fiskalnego. Założenie to legło m.in. u podstaw unormowań ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), znajdując swój wyraz przede wszystkim w kryteriach wyodrębnienia grup podatkowych oraz przyznaniu nabywcom rzeczy lub praw majątkowych, zaliczonym do niektórych z tych grup, bardziej lub mniej uprzywilejowanej pozycji . Warto jednak mieć na uwadze, że w rachubę może też wchodzić zupełnie przeciwny motyw (widoczny zwłaszcza w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX