Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Status prawny zarządcy sukcesyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/12/4-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny zarządcy sukcesyjnego

Ustawą z 5.07.2018 r. wprowadzona została do porządku prawnego nowa instytucja z zakresu prawa prywatnego w postaci zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej . Ma ona zastosowanie wobec przedsiębiorców jednoosobowych będących osobami fizycznymi, które we własnym imieniu wykonują działalność gospodarczą, a jej celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie śmierci takiego przedsiębiorcy i zapewnienie sukcesji działającego przedsiębiorstwa . Zadania w tym zakresie powierzone zostały zarządcy sukcesyjnemu o określonym ustawowo statusie. Przede wszystkim wyznaczają go wymagania o charakterze podmiotowym, składające się na legitymację bierną do pełnienia tej funkcji. Istotnym kryterium jest też przyjęta w ustawie konstrukcja zastępstwa stanowiąca podstawę działania zarządcy sukcesyjnego, której ocena wymaga uwzględnienia cech zastępstwa bezpośredniego i pośredniego. Na jego status składa się również przyznany mu jako zarządcy wyodrębnionej masy majątkowej zakres kompetencji realizowanych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz zasady odpowiedzialności ponoszonej z tego tytułu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX