Ruczkowski Piotr, Status prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej uchwał oraz ich wpływ na sferę zewnętrzną działania administracji w świetle koncepcji demokratycznego państwa prawnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/7-8/92-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej uchwał oraz ich wpływ na sferę zewnętrzną działania administracji w świetle koncepcji demokratycznego państwa prawnego

1.
Uwagi wstępne

Współcześnie w procesie administrowania uczestniczą oprócz państwa i działających w jego imieniu organów administracji rządowej i samorządowej (administracja samorządowa jest też w istocie administracją państwową, przynajmniej sensu largo, ponieważ to państwo decyduje o powołaniu samorządu, zakresie jego zadań i kompetencji; współcześnie koncepcje prawnonaturalne samorządu są raczej odrzucane) różne podmioty, którym państwo zleciło wykonywanie zadań publicznych, przy czym ich wykonywanie należy do działalności dodatkowej tychże podmiotów (podmioty administrujące, podmioty administracji) . Przekazywanie przez państwo wykonywania zadań publicznych podmiotom o odrębnej od państwa podmiotowości cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej stanowi realizację idei decentralizacji administracji publicznej i menedżerskiego podejścia do zarządzania sprawami publicznymi, a także stanowi jeden z komponentów koncepcji demokratycznego państwa prawnego.

Jak trafnie zauważa Andrzej Adamczyk: „Podział...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX