Strzelecki Daniel, Środki zabezpieczające z art. 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (część II)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/12/116-138
Autor:
Rodzaj: artykuł

Środki zabezpieczające z art. 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (część II)

Streszczenie

W drugiej części artykułu kontynuowano analizę problematyki związanej z ustaleniem normatywnego znaczenia instytucji statuowanych w art. 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podjęto próbę wskazania okoliczności, które powinny być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym zmierzającym do ustalenia, czy wobec określonego uzależnionego sprawcy, który przestępstwa dopuścił się w związku z używaniem narkotyku, należy orzec środek zabezpieczający opisany w art. 71 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Został on bowiem przez ustawodawcę statuowany jako fakultatywny.

W końcowym fragmencie opracowania sformułowano natomiast postulaty de lege ferenda mające na celu uelastycznienie wykonywania środka zabezpieczającego opisanego w ust. 3 art. 71 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., jak również doprecyzowanie zakresu zastosowania ust. 5 tego unormowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX