Sposób zakończenia postępowania administracyjnego w przypadku nieusunięcia braków formalnych odwołania – skrócona analiza i... - OpenLEX

Świerk Paweł, Sposób zakończenia postępowania administracyjnego w przypadku nieusunięcia braków formalnych odwołania – skrócona analiza i postulat de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/2/48-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sposób zakończenia postępowania administracyjnego w przypadku nieusunięcia braków formalnych odwołania – skrócona analiza i postulat de lege ferenda

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, braki formalne odwołania, wezwanie wnioskodawcy, niedopuszczalność odwołania, odrzucenie odwołania

1.Wprowadzenie

Administracyjne postępowanie odwoławcze zostaje zainicjowane poprzez złożenie odwołania, które powinno zawierać wymagane prawem elementy. Po otrzymaniu tego środka zaskarżenia organ odwoławczy poddaje go analizie, czyniąc stosowne ustalenia w tym zakresie. W przypadku ustalenia, iż odwołanie zawiera braki formalne, organ odwoławczy nie może przystąpić do jego rozpoznania, lecz powinien wezwać wnoszącego do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie. Nieusunięcie wskazanych braków skutkuje tym, iż postępowanie odwoławcze nie może się toczyć i kończy się już na tym etapie. Wypracowane przez orzecznictwo i doktrynę na podstawie obowiązujących przepisów sposoby zakończenia postępowania administracyjnego w takim przypadku budzą poważne wątpliwości.

2.Odwołanie jako środek zaskarżenia inicjujący postępowanie odwoławcze

Podstawową zasadą postępowania administracyjnego jest określona w art. 15 k.p.a. zasada dwuinstancyjności ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX