Litwińska-Werner Marta, Spółka cywilna – byt ciągle nieznany?

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/3/4-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spółka cywilna – byt ciągle nieznany?

Artykuł dotyczy problematyki spółki cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z majątku wspólnego wspólników. Mimo braku podmiotowości prawnej spółka cywilna jest ponadjednostkową, wyodrębnioną strukturą, posiadającą majątek odrębny od majątków osobistych wspólników oraz charakteryzującą się specyfiką odpowiedzialności za zobowiązania. W ramach stosunku spółki mamy do czynienia z kategorią zobowiązań spółki (wspólników), a w tym zakresie z długiem łącznym, w odniesieniu do majątku wspólnego stanowiącego wspólność łączną oraz długiem solidarnym w relacji do majątków osobistych wspólników. Takie rozwiązanie konstrukcyjne, nawiązujące do niemieckiej instytucji Gesamthand, wymaga istnienia korelacji w zakresie dochodzenia roszczeń pomiędzy przepisami prawa materialnego a regulacjami procesowymi i egzekucyjnymi. Takiej korelacji brak jest w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX