Świątkowski Andrzej Marian, Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, cz. I. Cechy charakterystyczne, nawiązanie służbowego stosunku pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/5/7-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, cz. I. Cechy charakterystyczne, nawiązanie służbowego stosunku pracy

1.Wprowadzenie

Trybunał Konstytucyjny (TK) jest „władzą odrębną i niezależną od innych władz” (art. 173 Konstytucji RP ), legislacyjnej i wykonawczej. Jest organem władzy sądowniczej . Sprawuje zwierzchnią kontrolę zgodności z Konstytucją RP przepisów obowiązującego prawa . Sędziowie TK są funkcjonariuszami publicznymi zatrudnionymi w specyficznym organie kontroli przestrzegania prawa przez organy legislacyjne, Sejm i Senat, oraz władzę wykonawczą – Prezydenta RP, Radę Ministrów, a także centralną administrację rządową uprawnioną do stanowienia prawa. Szczególna pozycja TK, będącego sui generis sądem nad systemem prawa, sprawującym merytoryczną kontrolę legalności politycznych działań najwyższych organów władzy państwowej , uzasadnia podjętą próbę określenia pozycji prawnej sędziów TK, rozstrzygających sprawy dotyczące zgodności aktów prawnych usytuowanych niżej w hierarchii źródeł prawa z ustawami oraz ustawą zasadniczą – Konstytucją RP. Sędziowie TK orzekają w sprawach z dziedziny prawa i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX