Skorczyńska Ewa, Skutki wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków dla procesu inwestycyjnego (w świetle wykładni art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/2/52-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków dla procesu inwestycyjnego (w świetle wykładni art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Słowa kluczowe: wpis do rejestru zabytków, pozwolenie na budowę, ochrona tymczasowa (podczas postępowania o wpis)

1.Wstęp

Skutki wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków reguluje art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , który wprowadza tzw. tymczasową ochronę nad zabytkiem w czasie trwania postępowania o wpis do rejestru. Przepis ten stanowi dokładnie: „1. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie”. Powyższych zakazów nie stosuje się (zgodnie z ust. 3...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX