Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach członkowskich - OpenLEX

Barcik Jacek, Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach członkowskich

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/6/55-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach członkowskich

1. Celem artykułu jest ocena skuteczności procedur ochrony praworządności w Radzie Europy (RE). Pojawiają się kluczowe pytania – jak ją rozumieć oraz za pomocą jakiej metody ją badać. Dla potrzeb artykułu skuteczność rozumiana będzie jako zgodność postępowania państw członkowskich RE z wiążącymi ich standardami organizacji w zakresie praworządności. Ich naruszanie a contrario może być kwalifikowane w kategoriach nieskuteczności. Tak zdefiniowana skuteczność będzie oceniana za pomocą kilku metod badawczych, m.in. metody dogmatyczno-prawnej (tam, gdzie występuje standard Rady Europy wynikający z tzw. twardego prawa międzynarodowego – dotyczy to zwłaszcza regulacji Statutu Rady Europy i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – EKPC). Stosowana będzie także analiza rozwiązań prawnych (w tym o charakterze soft law) przyjmowanych w ramach Rady Europy oraz badane będą wybrane przypadki naruszeń praworządności zaobserwowane przez RE oraz sposób ich rozwiązania. Kontekst...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX