Skuteczne, sprawne i rzetelne postępowanie karne - polskie problemy z art. 2 i 3 konwencji o ochronie praw człowieka i... - OpenLEX

Mrowicki Marcin, Skuteczne, sprawne i rzetelne postępowanie karne - polskie problemy z art. 2 i 3 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/11/152-169
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczne, sprawne i rzetelne postępowanie karne - polskie problemy z art. 2 i 3 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

1.Uwagi wstępne

Prawo do życia zagwarantowane przez art. 2 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest jednym z najważniejszych praw, których wyłączenie nie jest możliwe. Można wyróżnić dwa aspekty tego przepisu: materialny i proceduralny.

Jeżeli chodzi o aspekt materialny, państwo ma obowiązek nie tylko powstrzymywać się od umyślnego i niezgodnego z prawem pozbawiania życia, lecz także do podjęcia odpowiednich kroków w celu zagwarantowania życia osób pozostających w jego jurysdykcji . Przepis ten znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach, kiedy umiera człowiek, choć może również obejmować zagrażające życiu zamachy czy ataki, które nie kończą się śmiercią .

Jeżeli chodzi o aspekt proceduralny, państwo musi zapewnić skuteczne postępowanie karne mające na celu wyjaśnienie przyczyn śmierci. Artykuł 2EKPCz nakłada na państwo obowiązek zagwarantowania prawa do życia przez wprowadzenie skutecznych przepisów karnych mających na celu zapobieżenie popełnieniu przestępstw przeciwko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX