Koralewska-Pietrzak Katarzyna, Skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jako środek actio popularis

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/7-8/54-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jako środek actio popularis

W myśl art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”. Redagując ten przepis, kierowano się - jak można przypuszczać - wolą zachowania ustanowionych wcześniej w Kodeksie postępowania administracyjnego rozwiązań z uzupełnieniem ich o element petycji. Nota bene, nowelizując Kodeks, w sposób nader lakoniczny odniesiono się do tej konstrukcji. Sposób jej uregulowania pozwala twierdzić, że ustawodawca - być może niemający jasno określonej koncepcji petycji - opowiedział się za wariantem unormowania blankietowego, jedynie formalnie konkretyzującego zasadę wyrażającą prawo petycji z art. 63 Konstytucji RP.

Stosownie do art. 221k.p.a.: 㤠1. Zagwarantowane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX