Sieniuć Magdalena, Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2016/4/60-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

  Z    dniem 1 października 2011 r. wszedł w życie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki regulujący problematykę decyzji rektora szkoły wyższej w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego oraz tryb jej weryfikacji przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów polegający na wyrażeniu sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądu administracyjnego, sprawowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Powołany artykuł zawiera nową, niezwykle kontrowersyjną regulację , wprowadzoną do ustawy o stopniach i tytule w drodze ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw . W zamyśle...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX