Domański Maciej, Separacja orzekana "na podstawie zgodnego żądania małżonków" (art. 61(1) § 3 k.r.o.) – ujęcie alternatywne

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/9/26-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Separacja orzekana "na podstawie zgodnego żądania małżonków" (art. 61(1) § 3 k.r.o.) – ujęcie alternatywne

Słowa kluczowe: małżeństwo, separacja, zgodne żądanie małżonków, zgodny wniosek małżonków, rozkład pożycia

1.Separacja orzekana na „podstawie zgodnego żądania małżonków” w dotychczasowych poglądach doktryny

Separacja jest instytucją szczególną pod tym względem, że jej sądowe orzeczenie może nastąpić zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym. Ustawodawca uregulował w Kodeksie postępowania cywilnego odmiennie problematykę postępowania w sprawach „o separację na żądanie jednego z małżonków” (tryb procesowy, postępowanie odrębne – art. 425 i n. k.p.c.) oraz „o separację na zgodny wniosek małżonków” (tryb nieprocesowy – art. 5671 i n. k.p.c.). Poważne wątpliwości budzi określenie przesłanek i konsekwencji zastosowania jednego lub drugiego z wymienionych trybów, w tym materialnoprawnych przesłanek orzeczenia separacji w każdym z nich.

W literaturze prawa rodzinnego przyjmuje się, że podstawowym trybem rozpoznania spraw o separację jest tryb procesowy, a orzeczenie separacji w trybie nieprocesowym ma charakter wyjątkowy i jest uzależnione od spełnienia szczególnych przesłanek....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX