Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Samozatrudnienie i związane z tym ryzyko podatkowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2007/4/7-12
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Samozatrudnienie i związane z tym ryzyko podatkowe

Od dnia 1 stycznia 2007 r. przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) w nowy sposób definiują pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, że nowa definicja jest dwuelementowa. Z jednej strony zdefiniowano działalność gospodarczą w sposób opisowy, określając cechy przesądzające o uznaniu danej aktywności za działalność gospodarczą, zaś z drugiej dodatkowo wymieniono okoliczności, których wystąpienie powoduje, że dana aktywność - spełniająca wymogi wskazane w pierwszej części definicji - nie będzie uznawana na gruncie podatkowym za działalność gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX