Tomkiewicz Małgorzata, Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/4/67-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych

1. Wstęp. Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/24/WE z 15.03.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności (dyrektywa retencyjna) dokonana ustawą z 24.04.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw skutkowała m.in. nałożeniem na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku retencji danych. Obowiązek ten obejmuje cztery powiązane ze sobą czynności: zatrzymywanie danych, przechowywanie ich przez okres wskazany przepisami prawa, ochronę danych oraz udostępnianie ich podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.

W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych dostęp do tego rodzaju danych uzyskać mogą: Policja , Straż Graniczna , Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Żandarmeria Wojskowa , Centralne Biuro Antykorupcyjne ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX