Rozszerzenie odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji na spółkę dominującą - OpenLEX

Mackiewicz Marta, Maliszewska Patrycja, Rozszerzenie odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji na spółkę dominującą

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/1/49-57
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rozszerzenie odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji na spółkę dominującą

Przedmiotem rozważań w ramach niniejszego opracowania jest wykładnia pojęcia „przedsiębiorca” w kontekście ustalenia kręgu podmiotów ponoszących odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie prawa konkurencji na gruncie ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji . Analiza dotyczy przede wszystkim dopuszczalności przypisania odpowiedzialności spółce dominującej za szkodę wyrządzoną przez działanie jej spółki zależnej. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej możliwość przypisania takiej odpowiedzialności nie budzi wątpliwości, natomiast na gruncie przepisów prawa krajowego jest wątpliwa. W przypadku szkód wynikających z naruszenia krajowego i unijnego prawa konkurencji (art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ) wskazany brak spójności w wykładni stawia pod znakiem zapytania zasadę skuteczności i równoważności .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX