Podgórska-Rykała Joanna, Rozstrzygnięcia nadzorcze a praktyka samorządowa na przykładzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/5/44-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozstrzygnięcia nadzorcze a praktyka samorządowa na przykładzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na problematyce związanej z nadzorem prawnym wojewody nad prawem miejscowym stanowionym w jednostkach samorządu terytorialnego. Do analizy wybrano nową instytucję prawną, jaką jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Jej regulacja z jednej strony z uwagi na swoją lakoniczność, a z drugiej – za przyczyną ramowego charakteru stwarza możliwość ukazania istoty nadzoru prawnego w kontekście podnoszonego w doktrynie od lat problemu rozbieżności i niejednolitości rozstrzygnięć nadzorczych i ich rozmijania się z powszechną praktyką. Na rozważania składają się zarówno uwagi teoretycznoprawne związane z tematyką nadzoru, jego definicją, istotą i zakresem, jak i rozważania praktyczne koncertujące się na faktycznym funkcjonowaniu badanych przepisów. Analizie poddano 8 wydanych w IV kwartale 2018 r. rozstrzygnięć nadzorczych oraz uchwalone w tym samym czasie, a niezakwestionowane w trybie nadzoru akty prawa miejscowego losowo wybranych 17 rad powiatów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX