Rozporządzenie dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) a prawo pracy - OpenLEX

Sanetra Walerian, Rozporządzenie dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) a prawo pracy

Artykuły
Opublikowano: EPS 2009/3/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozporządzenie dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) a prawo pracy

Dla unijnych regulacji kształtujących wspólne normy prawa kolizyjnego szczególnie ważnym wydarzeniem stało się przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia nr 864/2007 z 11.07.2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) oraz rozporządzenia nr 593/2008 z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Obowiązek stosowania drugiego z tych rozporządzeń powstanie dopiero 17.12.2009 r., co oznacza, że do tego czasu zachowa aktualność konwencja rzymska dotycząca prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Rozporządzenie nr 864/2007 (Rzym II) kształtuje nowe reguły kolizyjne i w związku z tym zasługuje na szczególną uwagę. Jest ono godne uwagi także ze strony nauki i praktyki prawa pracy, gdyż jego przepisy rozstrzygają różnego rodzaju kwestie kolizyjne ważne również dla tego prawa. Czynią to zarówno w sposób wyraźny i bezpośredni, jak i w sposób pośredni. W sposób wyraźny normę kolizyjną odnoszącą się do problematyki należącej do zbiorowego prawa pracy ustanawia art. 9 rozporządzenia dotyczącego zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Uznaje się w nim, że w odrębny sposób należy wyznaczyć prawo właściwe w tych przypadkach, w których zobowiązanie pozaumowne wynikające z czynu niedozwolonego stanowi następstwo powstania szkody spowodowanej sporem zbiorowym. W pierwszej kolejności zostały w poniższym artykule przedstawione właśnie te zagadnienia, które pojawiają się na tle interpretacji tego przepisu. <

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX