Maniewska Eliza, Różnorodność procedur sądowo-odwoławczych w sprawach dyscyplinarnych członków nieprawniczych zawodów zaufania publicznego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/10/35-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Różnorodność procedur sądowo-odwoławczych w sprawach dyscyplinarnych członków nieprawniczych zawodów zaufania publicznego

1. Wprowadzenie. W polskim systemie prawnym nie istnieje jeden akt prawny regulujący postępowania dyscyplinarne, np. kodeks odpowiedzialności dyscyplinarnej czy kodeks postępowania dyscyplinarnego. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest rozproszona w blisko 70 ustawach oraz ponad 50 aktach niższego rzędu .

Wprawdzie proponowano wprowadzenie aktu prawnego, który wobec określonej grupy osób przewidywałby prowadzenie postępowania dyscyplinarnego według jednolitych standardów. Propozycje takich ujednoliceń zawierał projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych . Założeniem projektodawców było unormowanie zasadniczych podstaw organizacyjnych oraz proceduralnych sądownictwa dyscyplinarnego. Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych pozostawione byłoby samorządom zawodowym, z wprowadzeniem pewnych elementów otwierających to postępowanie na zewnątrz. W drugiej instancji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX