Kaźmierczak Joanna, Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 11.12.2015 r., III CZP 94/15

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/2/74-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 11.12.2015 r., III CZP 94/15

Słowa kluczowe: rekompensata, 40, 70, 100 euro, koszty windykacji, uchwała SN sygn. III CZP 94/15 , zryczałtowane odszkodowanie

1.Wstęp

Przedmiotem rozważań jest roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności uregulowane w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych , analizowane w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z 11.12.2015 r. Przepis ten wywołał kontrowersje w nauce prawa i orzecznictwie. Problematyczna okazała się przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy art. 10 u.t.z.t.h. wyposaża wierzyciela w prawo żądania od dłużnika zapłaty rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, nawet jeśli nie zostały one poniesione. Problem prawny można zawrzeć w pytaniu, czy rekompensata kosztów odzyskiwania należności jest zależna od ich rzeczywistego poniesienia, czy też przybiera postać swoistej sankcji za niewykonanie w terminie świadczenia zobowiązującego do zapłaty okreś-lonej sumy pieniężnej. W przywołanej uchwale Sądu Najwyższego...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access