Kil Jan, Kwaśniak Aleksander, Rejestracja i opodatkowanie działalności przestępczej (rozważania na gruncie zasady nemo se ipsum accusare tenetur)

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/7-8/180-205
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rejestracja i opodatkowanie działalności przestępczej (rozważania na gruncie zasady nemo se ipsum accusare tenetur)

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, podatki, działalność przestępcza, domniemanie niewinności, prawo do obrony, samodenuncjacja

1.Wprowadzenie

Rdzeniem gwarancji procesowych strony biernej w postępowaniu karnym jest niewątpliwie prawo do obrony. Jak trafnie przyjmuje się w literaturze przedmiotu, obrona na gruncie prawa karnego procesowego oznacza całokształt czynności procesowych, zmierzających do wykazania niewinności oskarżonego lub do ograniczenia lub złagodzenia jego odpowiedzialności . Prawo do obrony statuowane jest w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP , zgodnie z którym każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Koherentne brzmienie mają wiążące Rzeczpospolitą Polską normy prawnomiędzynarodowe, statuujące prawo do obrony, tj. w szczególności art. 48 ust. 2 KPP oraz art. 6 ust. 3 EKPC . Pomimo że powołane powyżej przepisy nie wskazują expressis verbis na istotną składową prawa do obrony, jaką jest zasada nemo se ipsum...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX