Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenie... - OpenLEX

Liwo Marian Andrzej, Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenie i konsekwencje

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/7-8/111-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenie i konsekwencje

Słowa kluczowe: władztwo, dyspozycyjność, podporzadkowanie, stosunek pracy, stosunek służby, zatrudniony, przełożony, kierownictwo

1.Wprowadzenie

Praca bądź służba towarzyszy człowiekowi przez cały okres jego aktywności zawodowej. Po ustaniu tej aktywności przedmiotem oddziaływania na byłego już zatrudnionego w oparciu o stosunek pracy lub stosunek służbowy są przepisy normujące przyznawanie określonych świadczeń w razie niemożności dalszego zatrudnienia w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego bądź niemożności wykonywania pracy czy służby ze względu na stan zdrowia. Na tle mającego miejsce zróżnicowania praw i obowiązków stron stosunku pracy wyrażany jest pogląd, że pracownik był, jest i będzie słabszą stroną tego stosunku , a zróżnicowanie jest wynikiem zadań, które mają do spełnienia strony zawartego stosunku prawnego. Konsekwencją tego jest określona dominacja przełożonych nad podwładnymi, przejawiająca się we władczości, zmierzająca do realizacji zakładanych celów. Rezultatem tej dominacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX