Rec.: S. Hoc, Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2012 - OpenLEX

Rogalski Maciej, Rec.: S. Hoc, Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2012

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/4/119-121
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: S. Hoc, Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2012

STANISŁAW HOC: Karnoprawna ochrona informacji. Opole 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 298

Recenzowana książka jest już drugim wydaniem tego opracowania. Poprzednie ukazało się w 2009 r., natomiast obecne stanowi wersję uzupełnioną i poprawioną w związku ze zmianami prawnymi, w szczególności kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także uwzględnia uwagi czytelników.

Zagadnienie przestępstw przeciwko ochronie informacji jest przedmiotem opracowań przeważnie o charakterze syntetycznym – w postaci podręczników lub komentarzy. Problematyka ta przedstawiana jest także w artykułach i glosach. Brakuje natomiast opracowań, które ujmowałyby w szerokim zakresie karnoprawną ochronę informacji nie tylko na gruncie kodeksu karnego, ale także innych ustaw, i uwzględniały w tak dużym stopniu aspekty praktyczne. Recenzowana monografia nadal stanowi jedyne opracowanie tego rodzaju. Z pewnością jest to więc pozycja nowatorska, charakteryzująca się oryginalnością ujęcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX