Jakubowski Aleksander, Skóra Agnieszka, Rec.: P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/5/107-110
Autorzy:
Rodzaj: recenzja

Rec.: P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015

Recenzowana monografia stanowi pierwsze w Polsce tak kompleksowe omówienie problematyki związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych przez organy szkoły wyższej. Zagadnienie to ma nie tylko istotny wymiar doktrynalny, zwłaszcza przy uwzględnieniu autonomiczności szkolnictwa wyższego, ale nade wszystko posiada walor praktyczny. Godzi się bowiem spostrzec, że organy uczelni wydają rokrocznie setki tysięcy decyzji skierowanych do studentów i doktorantów. Brak było tymczasem znaczniejszej pozycji monograficznej traktującej o problemach związanych z tym procesem. Książka P. Dańczaka przyczynia się zatem do wypełnienia luki występującej dotychczas w literaturze przedmiotu. Z tego względu pożądana wydaje się ocena wskazanego opracowania.

Prawidłowość konstrukcji monografii nie budzi większych wątpliwości. Składa się ona z sześciu rozdziałów, które zachowują zbliżoną objętość, a ich treść została w sposób przejrzysty oznaczona tytułami i śródtytułami, co znacznie ułatwia jej poznanie....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX