Sylwestrzak Anna, Rec.: L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne, Warszawa 2012

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/11/123-126
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne, Warszawa 2012

LARYSA LUDWICZAK: Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Warszawa 2012, LexisNexis, s. 199

Doniosłość skutków ubezwłasnowolnienia w sferze podstawowych atrybutów osoby fizycznej powoduje, że pojawienie się na ten temat nowego opracowania o charakterze monograficznym wywołuje zainteresowanie każdego cywilisty. Potrzeba dogłębnej analizy tej problematyki wynika zarówno z faktu, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego normujące postępowanie o ubezwłasnowolnienie zostały w ostatnich latach dwukrotnie znowelizowane, jak również z niezbyt pokaźnego dotychczasowego dorobku doktryny w tym przedmiocie .

Autorka podjęła się bardzo ambitnego zadania – rozważenia obu odmian ubezwłasnowolnienia w aspekcie prawnomaterialnym (przesłanki, skutki) oraz proceduralnym. Jako cel pracy wskazała znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu obecny stan prawny pozwala na realizację ochrony interesów osoby, której dotyczy wniosek o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX