Kremer Jan, Rec.: J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Warszawa 2016

Artykuły
Opublikowano: KRS 2017/1/106-107
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Warszawa 2016

Sprawiedliwe rozpoznanie sprawy przez sąd łączy się niejednokrotnie z potrzebą korzystania z wiadomości specjalnych, a to przesądza o zasadności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Konsekwencją przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest odniesienie się do pozycji i roli biegłego w postępowaniu sądowym, a także wpływu opinii na orzeczenie w sprawie. Ustrojowym źródłem dla ustanowienia biegłego sądowego jest art. 157 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przyznający tę kompetencję prezesowi sądu okręgowego. Komentarz problemowy skonstruowany został w ten sposób, że odrębnie przedstawiono w nim regulacje dotyczące biegłych w postępowaniu cywilnym i karnym. Autorki niezależnie od siebie omawiają przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania dla każdego z postępowań, a więc status biegłego z odniesieniem się do praw i obowiązków biegłego, jego odpowiedzialności, przyczyn wyłączenia i wynagrodzenia za sporządzoną opinię. Na uwagę zasługuje uwzględnienie i odniesienie się przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX