Przyczyny odrzucenia powództwa - OpenLEX

Weitz Karol, Przyczyny odrzucenia powództwa

Artykuły
Opublikowano: PPC 2021/1/7-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przyczyny odrzucenia powództwa

Słowa kluczowe: powództwo, odrzucenie, niedopuszczalność procesu cywilnego

1. Pod rządami zarówno dawnego Kodeksu postępowania cywilnego , jak i obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego negatywne rozstrzygnięcia sądu dotyczące przedstawionego mu do oceny powództwa kończące postępowanie w sprawie dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje . Pierwszy rodzaj obejmuje odrzucenie powództwa (pozwu) z przyczyn o charakterze pierwotnym bądź umorzenie postępowania z przyczyn o charakterze następczym. Drugi rodzaj obejmuje z kolei oddalenie powództwa. Zasadnicza różnica między obu rodzajami rozstrzygnięć sprowadza się do tego, że w wypadku odrzucenia powództwa albo umorzenia postępowania sąd wypowiada się nie o przedmiocie procesu, lecz jedynie o niedopuszczalności rozstrzygania o nim z powodu określonych przyczyn , podczas gdy w wypadku oddalenia powództwa sąd wypowiada się o tym przedmiocie, przesądzając, że żądanie powoda jest bezzasadne. Podział, o którym mowa, jest główną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX