Justyńska Anna, Mariański Adam, Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/12/27-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług

Uznanie części majątku przedsiębiorcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niesie ze sobą istotne skutki podatkowe w podatku od towarów i usług, rozstrzygając, czy dana transakcja zostanie objęta zakresem przedmiotowym tej ustawy, czy też zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dla prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego tego przepisu istotne jest zdefiniowanie pojęć przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak pomimo wprowadzenia definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w praktyce wykładnia tego pojęcia w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości i jest przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi w tym przedmiocie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX