Bielecki Leszek, Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku(-ów)

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/144-151
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku(-ów)

1.Wstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli płatników składek ubezpieczeniowych . Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i ma osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa. ZUS wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu. Kontrola może obejmować w szczególności m.in. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Składki na ubezpieczenia emerytalne zleceniobiorców finansują z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX