Zawada Kazimierz, Przedawnienie roszczeń. Ewolucja regulacji – aktualne problemy – potrzeba nowej regulacji

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/1/5-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedawnienie roszczeń. Ewolucja regulacji – aktualne problemy – potrzeba nowej regulacji

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń majątkowych, przerwanie biegu przedawnienia, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, postulaty zmian ustawodawczych

I. Kodeks cywilny uchwalony w 1964 r. nawiązywał oczywiście do zasad panującego wówczas ustroju, inaczej nie mógłby w ogóle powstać. Opracowanie projektu nastąpiło jednak już po przełomie październikowym w 1956 r. – gdy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zmalał znacznie nacisk na powielanie w prawie polskim radzieckich wzorów. Pozwoliło to projektodawcom podtrzymać w szerokim zakresie wyrastające z europejskiej tradycji cywilistycznej rozwiązania wypracowane w okresie międzywojennym przez powołaną ustawą z 3.06.1919 r. Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej . Przejęto do Kodeksu cywilnego większość regulacji wcześniej zawartych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań ; część pośrednio poprzez obowiązującą uprzednio, od 1.10.1950 r., ustawę z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX