Prywatyzacja zadań publicznych - przyczynek do dyskusji - OpenLEX

Cwalińska Joanna M., Prywatyzacja zadań publicznych - przyczynek do dyskusji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/3/24-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prywatyzacja zadań publicznych - przyczynek do dyskusji

Słowa kluczowe: zadania publiczne, prywatyzacja zadań publicznych, publiczne prawa podmiotowe jednostki, zasada subsydiarności, zasada decentralizacji władzy publicznej

1.Uwagi wprowadzające

Zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych stanowi złożoną materię. Wydaje się, że przyczyn należy szukać w braku definicji legalnej przedmiotowego pojęcia, niespójnej konstrukcji normatywnej, nieprecyzyjnym sformułowaniom, które wprowadzają zamieszanie terminologiczne, wreszcie, jak zasadnie wskazuje się w literaturze, w fakcie, iż nie tworzy ono „jednolitej instytucji prawnej”, stanowiąc „zbiorcze określenie dla zróżnicowanej grupy rozwiązań prawnych, które odzwierciedlają ogólną tendencję przemian występujących w administracji publicznej” . Poniższe refleksje, z uwagi na szczupłość ram, nie pretendują do wyczerpania tej tak wieloaspektowej problematyki, lecz stanowią wspomniany w tytule przyczynek do dyskusji, której przedmiotem są pojawiające się na tle regulacji normatywnej dylematy i wątpliwości.

2.Pojęcie zadań publicznych

Podejmując próbę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX