Prywatyzacja spółek komunalnych w trybie przetargu publicznego - OpenLEX

Padrak Rafał, Prywatyzacja spółek komunalnych w trybie przetargu publicznego

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/7-8/64-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prywatyzacja spółek komunalnych w trybie przetargu publicznego

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej , gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formie spółek prawa handlowego. Przepis art. 12 ust. 2 u.g.k. stanowi, że do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przepisy działu IV ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji .

Z cytowanego przepisu oraz art. 9 u.g.k. wynika, że ma on zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, lub spółek, do których jednostka samorządu terytorialnego (JST) przystąpiła. Przepis art. 12 ust. 2 u.g.k. dotyczy również spółek, które powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych na podstawie art. 14 i nast. u.g.k. Należałoby bowiem także te spółki traktować jako utworzone przez JST. Za taką interpretacją przemawia treść art. 15 ust. 1u.g.k., według...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX