Błaszczak Łukasz, Problem dopuszczalności pozaustawowych (pozakodeksowych) umów procesowych dotyczących przedmiotu procesu (na przykładzie umowy o cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia lub uznanie powództwa)

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/2/213-239
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem dopuszczalności pozaustawowych (pozakodeksowych) umów procesowych dotyczących przedmiotu procesu (na przykładzie umowy o cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia lub uznanie powództwa)

Słowa kluczowe: proces cywilny, umowa procesowa, cofnięcie pozwu, uznanie powództwa, zrzeczenie się roszczenia, czynność procesowa, normy procesowe

1.Uwagi wprowadzające. Koncepcja podziału umów procesowych na ustawowe (kodeksowe) i pozaustawowe (pozakodeksowe)

Zagadnienie umów procesowych rozważane było do tej pory głównie w kontekście umów kodeksowych. Materia ta doczekała się licznych opracowań zarówno o charakterze monograficznym , jak i również w postaci samych artykułów , które poświęcone zostały różnym kwestiom. Wspomnieć tu wypada, że analizowane zagadnienia związane były z charakterem prawnym umów, jej skutkami czy też chociażby z ich mocą wiążąca. Problematyka ta była dość mocno eksplorowana w doktrynie przy uwzględnieniu różnych punktów widzenia . Zgłoszone do tej pory zapatrywania nie wyczerpują w istocie samego zagadnienia umów procesowych, ponieważ do rozstrzygnięcia pozostaje jedna z ważniejszych kwestii, a mianowicie związana z tym, czy na gruncie polskiego prawa procesowego możemy wyodrębnić kategorię pozakodeksowych umów procesowych, czyli umów, które nie są uregulowane w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX