Kardas Piotr, Prawo karne w świetle standardów konstytucyjnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/91-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo karne w świetle standardów konstytucyjnych

Prawo karne, obejmujące w ujęciu systemowym regulacje określające podstawy, granice i sposób stosowania publicznego ius puniendi, pozostaje w szczególnych relacjach z Konstytucją . Ustawa zasadnicza określa bowiem standardy wyznaczające pożądany poziom gwarancji w sferze prawa karnego . W piśmiennictwie podkreśla się wręcz, że prawo karne powinno być traktowane jako część prawa konstytucyjnego sensu largo, bowiem to właśnie Konstytucja określa podstawowe reguły zarówno w zakresie gwarancyjnych, jak i konstrukcyjnych norm tej części systemu prawa . Z uwagi na różnorodne związki prawa karnego, rozumianego systemowo , z Konstytucją zamieszczone poniżej rozważania będą się koncentrować wokół zagadnień związanych z konstytucjonalizacją prawa karnego , zwłaszcza zaś z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji w procesie jego wykładni i stosowania . Zamieszczone poniżej analizy służyć mają także próbie odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak to, w jakim stopniu i w jaki sposób wykorzystywanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX