Nowak Ireneusz, Prawo do nauki a święta religijne mniejszości wyznaniowych na gruncie ustawy o systemie oświaty

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/5/41-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do nauki a święta religijne mniejszości wyznaniowych na gruncie ustawy o systemie oświaty

1.
Uwagi wprowadzające

Przedmiotem niniejszej publikacji są kwestie związane z prawem mniejszości wyznaniowych w Polsce do zwolnienia od nauki celem obchodzenia (celebrowania) przez nie kultu religijnego, który przypada w piątek lub sobotę. W szczególności badaniu poddana została regulacja podustawowa, odnosząca się do materii uregulowanej w ustawie o systemie oświaty , tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad . W opracowaniu dokonano również zestawienia i analizy informacji (stanowisk) pochodzących od kuratorów oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

W ograniczonym zakresie rozważaniom poddano również prawo do nauki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulacji prawa unijnego i międzynarodowego.

2.Prawo do nauki

Według słowników języka polskiego przez naukę można rozumieć co do zasady:

a)

ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdziwych, przypuszczeniach i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX