Dyszlewska-Tarnawska Agnieszka, Prawo do lokalu socjalnego jako konsekwencja podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/6/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do lokalu socjalnego jako konsekwencja podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

1.Prawo do otrzymania lokalu socjalnego jako przedmiot postępowania o podział majątku wspólnego małżonków

Przedmiot postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej zdeterminowany jest przepisami prawa materialnego, a mianowicie art. 42, 43 i 45 k.r.o., odpowiednio stosowanymi przepisami art. 1036 i nast. k.c. w zw. z art. 46 k.r.o. oraz art. 195 i nast. k.c. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 46 k.r.o.

W takim ujęciu przedmiotem tego postępowania może być: podział masy majątkowej między małżonków, zwrot wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonków ze swego majątku osobistego na majątek wspólny, zwrot nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zwrot długu jednego z małżonków zaspokojonego z majątku wspólnego, nieważność umowy majątkowej małżeńskiej.

Przedmiotem postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej są także sposoby podziału tego majątku pomiędzy małżonków lub ich następców prawnych, zmierzające do zakończenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX