Knysiak-Molczyk Hanna, Prawo do informacji w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/3/66-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do informacji w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej

1.

Prawo do informacji jest obecnie bez wątpienia postrzegane jako jedno z praw człowieka należące do katalogu praw obywatelskich i politycznych. Jego właściwa realizacja wpływa pozytywnie na rozwój demokracji i stymuluje rozwój społeczeństwa obywatelskiego . Należy zauważyć, że prawo do informacji zostało skonkretyzowane - choć konkretyzacja ta charakteryzowała się dużym stopniem ogólności - wcześniej przez prawo międzynarodowe niż przez ustawodawstwa wewnętrzne poszczególnych państw o modelu demokratycznym, co stanowi przykład wpływu prawa międzynarodowego na kształt norm prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Regulacje dotyczące prawa do informacji, postrzeganego jako prawo do nieskrępowanej wymiany idei i informacji między ludźmi na dowolny temat, zawierają w szczególności przepisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencjio Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX