Artykuły
Opublikowano: ST 2006/7-8/107-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty kształtowania cen i opłat dla taryfowych grup odbiorców usług przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Gminy mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji (zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) . Szczegółowe zasady w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym kompetencje organów gminy w tym zakresie, reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.o z.z.). Bezpośrednio zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmują się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Jak słusznie zauważono w doktrynie , system ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków przed wejściem w życie cytowanej ustawy mógł być dogodnym sposobem wprowadzenia quasi-podatku, czyli nakładania na odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych cen i opłat, z których gmina mogłaby finansować nie tylko zadania z zakresu zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?