Szewczyk Helena, Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika

Artykuły
Opublikowano: PiP 2007/11/69-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika

I.

We współczesnych systemach prawa pracy funkcjonują instytucje prawne, których zasadniczym celem jest ochrona pewnych wartości (dóbr) związanych z osobą pracownika i wykonywaną przez niego pracą. Nie ulega wątpliwości, że interesy pracownika, w skład których wchodzą wszelkie jego dobra majątkowe i niemajątkowe (materialne i osobiste) pozostające w związku z wykonywaną pracą, powinny być chronione przede wszystkim przez normy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, co jest przejawem funkcji ochronnej tej gałęzi prawa. Normy prawa pracy zabezpieczają w ten sposób interesy pracowników.

Stosunek pracy jako stosunek zobowiązaniowy różni się od innych stosunków prawnych tym, że obok treści o charakterze majątkowym szeroko uwzględnia wartości moralne i społeczne . Angażuje w pewnym sensie całą osobę pracownika, wyznacza jego osiągnięcia zawodowe i pozycję społeczną .

Przepisy kodeksu pracy określają treść stosunku pracy, na którą składają się wzajemne prawa i obowiązki stron: pracowników i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX