Dobkowska Bogusława, Klonowski Kamil, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalającej warunki zabudowy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/6/42-54
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalającej warunki zabudowy

1.Uwagi ogólne

Decyzja ustalająca warunki zabudowy – mimo założeń ustawodawcy przyjętych dla ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , że ma być zastępczą formą dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w istocie – w związku z nieuchwaleniem tych planów dla wielu terenów – stała się podstawową metodą ustalania zasad zagospodarowania nieruchomości gruntowych. Temu indywidualnemu aktowi administracyjnemu przypisano funkcję przesądzenia jedynie o rodzaju i charakterystyce obiektu budowlanego oraz zasadach zagospodarowania terenu, które można zrealizować na nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem stwierdzonego ładu przestrzennego. Podobną rolę pełni decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym ograniczono wymogi niezbędne do jej wydania, co uzasadniono charakterem planowanej inwestycji na cel publiczny.

Obie decyzje ustanawiają dla wnioskodawcy prawo do wystąpienia o pozwolenie na budowę, a następnie, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX