Cioch Paweł, Postępowanie nieprocesowe w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/3/61-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie nieprocesowe w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa

1.Wstęp

Postępowanie o udzielenie sądowego zezwolenia na zawarcie małżeństwa jest postępowaniem nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, należącym do kategorii spraw małżeńskich, które zostało uregulowane w art. 561 oraz 5611 k.p.c.

Unormowanie art. 561 k.p.c. dotyczy trzech przypadków, w których zawarcie małżeństwa jest uzależnione od zezwolenia sądu. Zezwolenie takie jest wymagane: 1) dla kobiety, która nie ukończyła lat osiemnastu, ale ma ukończone lat szesnaście, jeżeli z okoliczności wynika, że zamierzone małżeństwo będzie zgodne z dobrem założonej przez nie rodziny (art. 10 § 1 k.r.o.), 2) dla osoby dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, jeżeli jej stan zdrowia lub umysłu nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu psychicznemu przyszłego potomstwa (art. 12 § 1 k.r.o.), 3) dla powinowatych w linii prostej, jeśli zachodzą ku temu ważne powody (art. 14 § 1 k.r.o.).

Jest to lista zamknięta, dlatego inne przeszkody małżeńskie nie mogą zostać usunięte w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX