Kremer Elżbieta, Postanowienie o spełnieniu warunków do otrzymania renty strukturalnej, a decyzja odmawiająca przyznania renty strukturalnej (rozważania na tle wyroku NSA z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt GSK 461/08)

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2009/5/25-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postanowienie o spełnieniu warunków do otrzymania renty strukturalnej, a decyzja odmawiająca przyznania renty strukturalnej (rozważania na tle wyroku NSA z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt GSK 461/08)

I.Uwagi ogólne

Renty strukturalne jako jedna z form działań objętych ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie postępowania administracyjnego. Do prowadzonych indywidualnych postępowań w sprawie rent strukturalnych, podobnie jak i do innych przewidzianych działań stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z powołanej ustawy . Nadto rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zwanego dalej rozporządzeniem z 19 czerwca 2007 r.) wprowadziło rozwiązanie, zgodnie z którym postępowanie administracyjne w sprawie przyznania renty strukturalnej składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap kończy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX