Krawczyk Ireneusz, Krzywoń Adam, Pośredni zakaz reformationis in peius w postępowaniu podatkowym – aspekty konstytucyjne

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/6/35-50
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pośredni zakaz reformationis in peius w postępowaniu podatkowym – aspekty konstytucyjne

Streszczenie: Zasada niepogarszania sytuacji skarżącego należy do kanonu reguł rządzących każdym postępowaniem. Została ona uwzględniona również w ramach procedury podatkowej, jednakże obowiązujące regulacje oraz praktyka ich stosowania pokazują, że istnieje obszar niepodlegający dostatecznej ochronie z punktu widzenia zakazu reformationis in peius. Ma to miejsce w sytuacji, gdy po skorzystaniu przez podatnika z prawa uruchomienia kontroli odwoławczej lub sądowej sprawa podatkowa wraca do ponownego rozpoznania przez organ I lub II instancji (pośredni zakaz reformationis in peius). Praktyka wskazuje, że na tym etapie może dojść do pogorszenia sytuacji strony skarżącej w porównaniu z jej położeniem sprzed złożenia odwołania lub skargi do sądu administracyjnego. Następuje to przez wymiar podatku w kwocie wyższej niż ustalona w poprzedniej – uchylonej przez sąd z inicjatywy podatnika – decyzji. Praktyka taka była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych i nie dostrzeżono w niej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX