Halaś Justyna, Polityka wynagrodzeń a prawo akcjonariuszy spółek publicznych do informacji – pierwsze doświadczenia

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/5/48-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polityka wynagrodzeń a prawo akcjonariuszy spółek publicznych do informacji – pierwsze doświadczenia

W polskim porządku prawnym, w ślad za trendami unijnymi i ogólnoświatowymi, widać pogłębiającą się potrzebę zapewnienia uczestnikom obrotu prawnego, zwłaszcza tym mniej doświadczonym i posiadającym niedostateczne rozeznanie, właściwego poziomu ochrony. Podobne dążenia można zaobserwować na dynamicznie rozwijającym się i konsekwentnie zdobywającym zainteresowanie rynku kapitałowym, który zyskuje coraz więcej inwestorów indywidualnych. Ostatnia nowelizacja ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 17.05.2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania , wprowadziła instrumenty pozwalające akcjonariuszom spółek publicznych na kształtowanie i analizę wdrażania zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych, a dodatkowo wymusiła na spółkach publicznych przygotowanie szczegółowych sprawozdań pozwalających ocenić zależności pomiędzy polityką finansową i strategią spółki a korzyściami menedżerów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX