Guziejewska Anna Maria, Pojęcie rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/4/6-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.Zagadnienia wprowadzające

Rodzina znajduje się w centrum zainteresowania różnych dziedzin wiedzy, w tym także nauki prawa. Zagadnienia związane z tą podstawową komórką społeczeństwa reguluje istotna część aktów prawnych. Samo określenie „rodzina” pojawia się w ponad tysiącu spośród tych, które należą do obowiązującego w Polsce systemu prawnego. W unormowaniach prawnych można doszukać się wielu definicji pojęcia „rodzina”. Nie zawsze jest ona definiowana wprost, niekiedy pojęcie to można wyprowadzić z przepisów prawnych. Rodzina nie została zdefiniowana np. w Konstytucji RP , ani też w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: k.r.o.) - ustawie wiodącej w zakresie problematyki prawnorodzinnej. Prawodawca dostarcza jednak wielu wskazówek pozwalających na doprecyzowanie tego pojęcia. Niejednokrotnie czyni to, posługując się innymi, zbliżonymi pojęciami; najczęściej wys-tępującym jest „członek rodziny” . Definicje rodziny - sformułowane wprost bądź wyinterpretowane z przepisów prawnych - często znacznie różnią się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX